top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

A. ALICI (Müşteri): 
Adı Soyadı / Unvanı:
Adresi: 
Telefon:
E-posta:

B. SATICI:
Adı Soyadı / Ünvanı: 
Mehmet Sefer Süncak  
Firma Adı: Only Japan Vinyl  
Web Sitesi Adresi: onlyjapanvinyl.com  
Adres: Gündoğdu Mahallesi 57103 Sokak No:17 Kat:4 Akdeniz/Mersin  
Telefon: 0542 377 2329  
E-posta: onlyjapanvinyl@gmail.com  

İşbu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,  
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,  
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,  
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)  
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,  
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,  
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,  
SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,  
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,  
TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,  
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,  
MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3. KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: Mehmet Sefer Süncak  
Adres: Gündoğdu Mahallesi 57103 Sokak No:17 Kat:4 Akdeniz/Mersin  
Telefon: 0542 377 2329  
E-posta: onlyjapanvinyl@gmail.com  

 

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi:  
Teslimat Adresi:  
Telefon:  
E-posta/kullanıcı adı:  

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan:  
Adres:  
Telefon:  
E-posta/kullanıcı adı:  

7. GENEL HÜKÜMLER

- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak kaydıyla ALICI’nın belirttiği adrese teslim edilir. Bu süre, uzak mesafeli sözleşmelerde, malın veya hizmetin ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişiye teslimine yönelik sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren başlar.
 
- Ürün, tüketicinin talebi üzerine ve tüketiciye ö

zgü olarak üretilmekte veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmaktadır. Bu nedenle, cayma hakkı söz konusu değildir.
 
- Kargo ücreti ALICI’ya aittir. Kargo ücreti, ALICI siparişi oluştururken SATICI tarafından belirlenir ve sipariş sırasında ALICI’ya bildirilir. Ürün bedeli ve kargo ücreti toplamı ALICI tarafından ödenecektir.

8. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TESLİMATI

Ürün, ALICI’dan tüketici adresine teslim edilecektir. Ürün, SATICI’ya ait internet sitesinde yer alan bilgilere göre kargoya teslim edilecektir. 

9. CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu malın kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış ve/veya bozulmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 14 (on dört) günlük süre içinde malın SATICI’ya veya SATICI’nın yetkilendirdiği kargo firmasına teslim edilmesi gerekmektedir. 

10. YÜKÜMLÜLÜKLERİN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek herhangi bir uyuşmazlıkta İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve ihlalinden doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıklarda Mersin Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

11. YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme SATICI tarafından ALICI’nın elektronik ortamda siparişi esnasında okunup, bilgilendirildikten ve onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

ALICI, işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş ve okuduğunu beyan eder.  

ALICI
Adı Soyadı / Unvanı:  
Adresi:  
Telefon:  
E-posta:  

SATICI
Adı Soyadı / Ünvanı: Mehmet Sefer Süncak  
Adresi: Gündoğdu Mahallesi 57103 Sokak No:17 Kat:4 Akdeniz/Mersin  
Telefon: 0542 377 2329  
E-posta: onlyjapanvinyl@gmail.com  

bottom of page